دسته بندی: > از دیگران

۰

اختیارات بی حد و حصر ملکه انگلیس (آشنایی با نظام‌های دیکتاتوری)

     در انگلیس ملکه صرفاً به دلیل نَسَب خون و نه هیچ شرط دیگری، «ملکه» شده، با این وجود در مقابل این‌همه اختیارات در برابر هیچ‌یک‌ از قوای‌ سه‌گانه‌ حاکم‌ در انگلستان‌ مسئول‌ و...