دسته بندی: کنترل و نظرات

۰

نقش نهادهای نظارتی و فرهنگی کشور در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی)

مقدمه :       اراده الهی از بدو خلقت برآن استوار بوده که انسان ها را در انتخاب راه خود مخیر خلق نماید و این پدیده شگفت الهی این آزادی انتخاب را داشته که یا...