دسته بندی: سیاسی

۰

ترور شخصیت؛ عملیات روانی کثیف

مقدمه: ترور شخصیت، همواره در طول تاریخ به شکل های مختلف علیه نخبگان، شخصیت های برجسته و محبوب، بزرگان و حتی پیامبران و ائمه نیز وجود داشته است و هیچ یک از آنها از...