دسته بندی: سایر

۲

نقش بسیج در بازدارندگی دفاعی

     بررسی وقایع و حوادث تاریخی و انقلابهای مردمی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که هر گاه حکومتی از پشتوانه مردمی قوی و مناسب برخوردار باشد، نه تنها به راحتی خواهد توانست...