دسته بندی: سایر

رسالت و مأموریتهای بسیـج ۰

رسالت و مأموریتهای بسیـج

    یکی از مباحث مهمی که طی چند سال اخیر در مورد بسیج بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت توسعه فعالیتهای فرهنگی و بکارگیری  بسیج در مأموریتهای غیر نظامی است .

نقش رنگ‌ها در زندگی ۰

نقش رنگ‌ها در زندگی

     رنگ یکی از شگفتی‌های عالم خلقت است که در زمینه‌های مختلف زندگی افراد جامعه، تأثیر بسزایی دارد و ایجاد شادی، نشاط و تحرک و حتی احساس سرما و گرما و یا کسالت و...