دسته بندی: سیاست داخلی

۰

صداقت در اطلاع رسانی، رمز اعتماد سازی و جلب مشارکت عمومی (رسانه)

     همانگونه که اجرای دقیق عدالت و اجتناب از تبعیض می‌تواند در جلب رضایت و اعتماد جامعه مؤثر باشد، صداقت در گفتار و رفتار و اطلاع‌رسانی درست مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های موجود نیز،...