دسته بندی: سیاست داخلی

۰

باید کاملاً هوشیار باشیم

     صرفنظر از هدف اصلی اکثر اغتشاشگران که بنا بر اظهارات و اعترافات خودشان عمدتاً در پی آزادی برای بی‌بندوباری و فساد اخلاقی هستند و اربابان آنها که با سوءاستفاده از حماقت آنها در...