دسته بندی: علمی و آموزشی

۲۶

نگاهی اجمالی به تعاریف و انواع دسته بندی سامانه (سیستم یا نظام)

      ×        مقدمه :      نتایج بررسی عملکرد نظام اداری کشور طی سال های گذشته حاکی از وجود کاستی‌ها و ضعف‌های مختلف در زمینه امور اداری از جمله؛ طراحی ساختار وسازمان، سیستم ها، روشها،...

جنگ روانی (نگاهی اجمالی به ایزار و روش های مورد استفاده نظام سلطه بر علیه سایر ملل از جمله مسلمانان)

       من به تمام جهانیان با قاطعیت اعلام می کنـم که  اگـر جهانخواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در  مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمـام آنان ازپای نخواهیم...