دسته بندی: قوه مجریه

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری: ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه وظایف شهرداری:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران:       با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بویژه جنابعالی و همکاران سخت کوشتان...

پیشنهدات مربوط به حوزه وظایف وزارت امور خارجه: ۰

پیشنهدات مربوط به حوزه وظایف وزارت امور خارجه:

۱-   پیگیری ایجاد نهادهای بین المللی اسلامی، از جمله: خبرگزاری، دادگاه، بازار، مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی، سازمان دفاعی، بانک یا صندوق پول، میراث فرهنگ اسلامی، سازمان امدادی، سازمان فضایی، المپیک ورزشی، المپیادهای...

پیشنهادات مربوط به حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی: ۰

پیشنهادات مربوط به حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی:

بسمه تعالی گزیده متن نامه ارسالی به دستگاه‌های مختلف دولتی در قوه سه‌گانه وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آوزش پزشکی:      با سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون برای تمامی خدمتگذاران...