وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :

۱-   رتبه بندی تمام مراکز درمانی و آموزشی وابسته و کادر درمانی (بخصوص پزشکان) از طریق تقویت نظام بازرسی و نظارت و همچنین ایجاد سامانه نظر سنجی سالم و هدفمند از مراجعین، در تمام مراکز مذکور، برای ارزیابی عملکرد زیر مجموعه و با استفاده از شیوه های مناسب و علمی، بمنظور اعمال کاهش یا افزایش مزایای بهره وری کارکنان هر مرکز،  با لحاظ  نتایج ارزیابی های سازمانی و نظرات مردمی در مورد عملکر و وضعیت مرکز مورد نظر که ممکن است متناسب با نمره مکتسبه، در مقاطعی منجر به افزایش و در زمانی دیگر منجر به کاهش مـزایای بهره وری و متقابلا مزایای حقوق کارکنان شود.

۲-    الزام و تشویق پزشکان به مطالعه و ارائه منظم مقاله وتحقیق (مانند اساتید دانشگاهها ) در طول خدمت، متناسب با شرایط و سطح علمی هرمقطع و تخصص ( هر سال یکبار ) بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی و ارتقاء سازمانی با منظور نمودن امتیازات ویژه .

۳-     ایجاد و استقرار سیستم اخذ نظرات مراجعین مراکز درمانی در مورد نحوه عملکرد کارکنان و کیفیت کار درمانی و مراکز مربوطه بعنوان یکی از مبانی اصلی ارزیابی و پرداخت حقوق کارکنان و تخصصی اعتبار مراکز مزکور با قالب علمی و منطقی .

۴-   تشدید نظارتها و قوانین و مقررات مربوط به مسائل و امور بهداشتی و الزام بر رعایت آن  توسط مراکز تولیدی و خدماتی، بویژه در بخش مواد غذایی و مراکز رفاهی بین راهی.

۵-       توضیح: بخش عمده پیشنهادات فوق در اوایل سال ۱۳۸۶ در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است.                                                                    

شما همچنین می توانید ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.