برچسب زده شده: اقتصاد مقاومتی

۰

هدف غایی و نهایی اقتصاد مقاومتی

     سالهاست که اصطلاحاتی مانند؛ توسعه یافته، در حال توسعه، عقب مانده یا جهان سوم در دنیای سیاست مطرح است و هر یک از کشورها متناسب با شرایط خود، در یکی از این دسته...