برچسب زده شده: خطا

۲

چرا گاهی برخی از مسئولین خارجی، عذرخواهی و استعفا می‌کنند؟ (انتقادی)

     حتماً شما هم مکرراً خبر عذرخواهی و استعفای برخی از مدیران و مسئولین بعضی از کشورهای جهان در مواجهه با حوادث یا نواقص مربوط به حوزه کاری مربوطه را، در رسانه‌ها و فضای...