دسته بندی: دفترچه افتخارات

۷

دفترچه افتخارات علمی

بسمه تعالی پیشگفنار:      اگر تا چندی پیش،  فقط دولتهای سلطه‌گر مفاخر علمی سایر کشورها را به نام خود ثبت می کردند، اما ظاهرا هم اینک، سرقت مفاخر علمی و حتی میراث فرهنگی در...