دسته بندی: انقلاب اسلامی

۱۰

دستاوردهای انقلاب اسلامی همچنان ناشناخته‌اند

     این مسئله یک موضوع انکارناپذیر است که متأسفانه بخشی از افراد جامعه تحت تأثیر القائات رسانه‌های بیگانه و سایر دلایل عمدتاً غیرموجه، از دیدن برنامه‌های رسانه ملی اجتناب نموده و با اعتماد به...