دسته بندی: انقلاب اسلامی

۶

دستاوردهای انقلاب چه تأثیری بر شرایط کشور داشته است؟

     یکی از اقداماتی که این روزها دشمنان و افراد مغرض در پی اجرای آن هستند، زیر سوال بردن و ناچیز جلوه دادن نتایج انبوه دستاوردهای متعدد و متنوع انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف...

۱۰

دستاوردهای انقلاب اسلامی همچنان ناشناخته‌اند

     این مسئله یک موضوع انکارناپذیر است که متأسفانه بخشی از افراد جامعه تحت تأثیر القائات رسانه‌های بیگانه و سایر دلایل عمدتاً غیرموجه، از دیدن برنامه‌های رسانه ملی اجتناب نموده و با اعتماد به...