دسته بندی: سیاست داخلی

۲

ضرورت بازنگری فوری قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

          بی‌شک قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوبه جمهوری اسلامی ایران است، اما تا زمانی که نواقص مربوط به قوانین و مقررات مربوط به شوراهای مذکور در ابعاد...

۰

تحزب‌گرایی و ضرورت بازتعریف واژه حزب

     کشورهای اروپایی مبدأ و مبدع پیدایش احزاب سیاسی به معنای امروزی آن به شمار می‌روند، اما آمریکایی‌ها با الگوبرداری از اروپا، این پدیده که حاصل تنظیم آیینامه‌های انتخاباتی و فعالیت‌های پارلمانی در کشورهای...