دسته بندی: فرهنگی و هنری

۸

بدون رودربایستی با متولیان نظام تعلیم و تربیت

     این درست است که تعلیم و تربیت شغل انبیاء بوده و معلمی مقام رفیعی است که همواره باید ارج نهاده شود، اما صرفنظر از شعارهای متداول در مورد اهمیت جایگاه تعلیم و تربیت...

۱۶

مقابله با بدحجابی راه حل صرفاً قهرآمیز ندارد

     اگرچه در حال حاضر تحت تأثیر القائات مسموم و جوسازی‌های هدفمند‌‌ رسانه‌های معاند و نیز در سایه بی‌تدبیری، کم‌کاری و خیانت برخی از مدیران (از گذشته تاکنون)، وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در...