دسته بندی: اقتصادی

۰

صنعت خودرو سازی در لبه پرتگاه

     صنعت خودرو سازی کشور اگرچه نسبت به سالهای قبل از انقلاب اسلامی بهبود یافته و دچار تحول اساسی شده است و از ظرفیتهای بالقوه بیشتری نیز برخوردار است، اما عرصه خودروسازی همواره با...

۱

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دو رخداد بزرگ پیش رو در مسیر آرمان های انقلاب اسلامی

     اگر با تأمل بیشتر و نگاهی دقیقتر به فرآیند نامگذاری سال های پس از جنگ تحمیلی بنگریم، به نکات جالبی بر خواهیم خورد که همگی حکایت از عمق نگاه استراتژیک و آینده نگرانه...