دسته بندی: دفاع مقدس

۲

نقش بسیج در بازدارندگی دفاعی

     بررسی وقایع و حوادث تاریخی و انقلابهای مردمی در سراسر جهان بیانگر این نکته است که هر گاه حکومتی از پشتوانه مردمی قوی و مناسب برخوردار باشد، نه تنها به راحتی خواهد توانست...

رسالت و مأموریتهای بسیـج ۰

رسالت و مأموریتهای بسیـج

    یکی از مباحث مهمی که طی چند سال اخیر در مورد بسیج بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت توسعه فعالیتهای فرهنگی و بکارگیری  بسیج در مأموریتهای غیر نظامی است .